Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. Rozumím Pro správné fungování webu si zapněte javascript.

Vznik členství

1. Členem v ALBGC se může stát taková fyzická nebo právnická osoba, která splní následující podmínky:

 • Doručí řádně vyplněnou písemnou přihlášku s prohlášením, že nemá v evidenci Rejstříku trestů záznam pro úmyslný trestný čin (dále jen „prohlášení o bezúhonnosti“) do sídla ALBGC či na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce. Tato přihláška musí být podepsána vlastní rukou. Současně připojí jména a podpisy 2 členů ALBGC, kteří jej doporučují a jsou připraveni se za něho zaručit. V případě, že žadatel o členství žádné takové osoby nemá, může být po provedení individuálního pohovoru z rozhodnutí představenstva přijat podmíněně na dobu 1 roku – formou ročního členství. U právnických osob podepisuje přihlášku statutární orgán, u nezletilé fyzické osoby její zákonný zástupce. Formulář přihlášky žadatel získá na recepci ALBGC na adrese Vysoký Újezd nebo na internetových stránkách www.albatross.cz.
 • Zaváže se k dodržování stanov ALBGC, podmínek členství a dalších vnitřních předpisů ALBGC.
 • Uhradí vstupní příspěvek do klubu společně s ročním klubovým příspěvkem.

2. Rozhodnutí o schválení přihlášky sdělí představenstvo ALBGC žadateli písemně, a to nejpozději do 14 dnů od data doručení přihlášky. Představenstvo ALBGC má právo přihlášku žadatele odmítnout, a to i bez udání důvodu. O takovém odmítnutí vyrozumí představenstvo ALBGC žadatele ve lhůtě do 14 dnů od data doručení přihlášky.

3. Pokud představenstvo oznámí žadateli, že jeho přihláška byla schválena, je žadatel povinen do 14 dnů od obdržení oznámení uhradit vstupní klubový příspěvek dle daného typu členství a roční klubový příspěvek. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě příspěvky řádně uhradí, stává se řádným členem dnem, kdy jsou zmiňované příspěvky připsány na účet ALBGC. Nový řádný člen obdrží od ALBGC do 14 dnů ode dne vzniku jeho členství členský certifikát. V případě, že k úhradě příspěvků ve stanovené lhůtě nedojde, pozbývá schválená přihláška platnosti prvním dnem následujícím po marném uplynutí 14 dnů pro úhradu výše popsaných příspěvků.

4. V případě, že ALBGC je členem České golfové federace (dále jen ČGF), po uhrazení ročního klubového příspěvku, provede ALBGC registraci člena na ČGF a člen má nárok na hrací kartu ČGF. Předpokladem je splnění případných dalších podmínek stanovených ČGF.

5. V průběhu posledního měsíce před uplynutím ročního podmíněného členství má roční člen možnost písemně zažádat o transformaci svého ročního členství na Členství fyzické osoby. Rozhodnutí o transformaci členství sdělí představenstvo ALBGC žadateli písemně, a to nejpozději do 14 dnů od data doručení žádosti. Představenstvo ALBGC má právo přihlášku žadatele odmítnout, a to i bez udání důvodu. O takovém odmítnutí vyrozumí představenstvo ALBGC žadatele ve lhůtě do 14 dnů od data doručení přihlášky. Pokud představenstvo oznámí žadateli, že jeho transformace byla schválena je žadatel povinen do 14 dnů od obdržení oznámení uhradit vstupní klubový příspěvek a roční hrací poplatek. Tyto příspěvky se snižují o částku ročního klubového příspěvku za členství, kterou žadatel složil při podmíněném přijetí. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě příspěvky řádně uhradí, stává se řádným členem dnem, kdy jsou zmiňované příspěvky připsány na účet ALBGC. Nový řádný člen obdrží od ALBGC do 14 dnů ode dne vzniku jeho členství členský certifikát. V případě, že k úhradě příspěvků ve stanovené lhůtě nedojde, pozbývá schválená přihláška platnosti prvním dnem následujícím po marném uplynutí 14 dnů pro úhradu výše popsaných příspěvků.

Práva a povinnosti členů ALBGC

1. Práva členů ALBGC:

 • využívat ke golfové hře zařízení zajištěná ALBGC pro své členy
 • účastnit se sportovních a společenských akcí organizovaných ALBGC pro své členy
 • podílet se na výhodách vyplývajících z členství v ALBGC
 • obracet se na představenstvo či dozorčí komisi ALBGC se svými podněty a stížnostmi
 • podílet se na rozhodování prostřednictvím orgánů ALBGC, navrhovat kandidáty a být voleni do orgánů ALBGC

2. Povinnosti členů ALBGC:

 • všichni členové ALBGC jsou povinni ctít a dodržovat golfová pravidla a etiku golfové hry
 • řídit se stanovami ALBGC, respektovat provozní řád popř. další vnitřní předpisy a pokyny orgánů ALBGC
 • plně respektovat organizační, sportovní a technická rozhodnutí představenstva ALBGC
 • svým jednáním a chováním budovat dobré jméno ALBGC a nepoškozovat ALBGC ani neomezovat práva ostatních členů ALBGC
 • hradit v řádném termínu klubové příspěvky ve stanovené výši
 • oznámit ALBGC případnou změnu adresy pro doručování nebo jiné důležité změny
 • chránit majetek ALBGC a golfové zařízení včetně jeho vybavení, které využívá ALBGC ke své činnosti, před poškozením, zničením či zcizením

Druhy členství

A. Řádné členství

Řádným členem ALBGC se může stát fyzická i právnická osoba a řádné členství může mít tyto formy:

1. Členství fyzické osoby (dále jen „ČFO“)

Toto členství je určeno fyzickým osobám starším 18 let. Toto členství je, s předchozím souhlasem představenstva, převoditelné.

2. Rodinné členství (další rodinný příslušník)

Je členství nepřevoditelné, určené pro manžela/manželku, partnera/partnerku, který/která žije ve společné domácnosti s nositelem ČFO, nebo jeho syna/dceru. Rodinné členství opravňuje a zavazuje člena ke stejným právům a povinnostem, která má nositel ČFO, od kterého je konkrétní rodinné členství odvozeno. Podmínkou získání rodinného členství je písemný souhlas nositele ČFO, ke kterému se rodinné členství vztahuje. Dále musí žadatel předložit čestné prohlášení o splnění podmínek spolužití ve společné domácnosti s nositelem ČFO. V případě převodu ČFO, ke kterému se rodinné členství vztahuje, nebo rozvodem manželství či ukončením spolužití ve společné domácnosti s nositelem ČFO v ALBGC, má nositel rodinného členství možnost transformovat své členství na ČFO, a to za podmínek, za jakých by takové členství získal v době, kdy se stal nositelem rodinného členství.

3. Členství Rodina

Členství Rodina zahrnuje členství pro 2 dospělé osoby a až 2 děti do 15 let věku. Všechny osoby, vstupující do klubu na základě členství Rodina, se musí přihlásit do klubu současně. Při pozdějším přihlášení dětí nelze uplatňovat členství Rodina.

Členství Rodina se skládá z:

 • jednoho členství ČFO, které je převoditelné za stejných podmínek jako ČFO členství
 • jednoho Rodinného členství se stejnými podmínkami jako Rodinné členství
 • dvou členství pro děti do věku 15 let, které se při dosažení věku 15 let automaticky transformují na členství Juniorská s příslušným obsahem tohoto členství a dále při dosažení věku 18 let se automaticky transformují na ČFO s příslušným obsahem tohoto členství.

4. Jednoroční členství

Členství obsahuje roční nepřevoditelné členství v klubu. Opravňuje nositele ke stejným právům a povinnostem, které má nositel ČFO . V případě, že se člen po 1. roce svého členství rozhodne změnit jednoroční členství na ČFO, odečte se cena uhrazeného vstupního ročního členství z aktuálního vstupního příspěvku za ČFO.

5. Dětské a Juniorské členství

Jsou určena pro děti do 15 let a juniory do 18 let věku a končí dosažením uvedených věkových hranic. Tato členství opravňují jejich nositele využívat všech zařízení klubu. Nositel této formy členství nemůže být volen do výkonných orgánů ALBGC.

Dětské členství - je určeno pro děti do 15 let věku a musí o něj požádat zákonný zástupce žadatele.
Juniorské členství -je určeno pro juniory od dosažení věku 15 let do 18 let a musí o něj požádat zákonný zástupce žadatele.

Žadatel o tato časově omezená členství je přijímán na dobu určitou a to do konce kalendářního roku, předcházejícího roku, v němž žadatel dovrší věk 15 a/nebo 18 let. Před skončením platnosti Dětského členství, může zákonný zástupce takového člena požádat představenstvo ALBGC o přeřazení majitele Dětského členství do kategorie Juniorského členství. Pokud představenstvo ALBGC takové přeřazení schválí, je člen (žadatel) povinen uhradit částku rovnající se rozdílu výše vstupního příspěvku, platného pro novou kategorii členství v čase prvního vstupu do klubu a původně uhrazené výše tohoto příspěvku. Před skončením Juniorského členství může nositel takového členství požádat představenstvo ALBGC o přeřazení do ČFO. Pokud představenstvo ALBGC takové přeřazení schválí, je člen (žadatel) povinen uhradit částku rovnající se rozdílu výše vstupního příspěvku, platného pro novou kategorii členství v čase prvního vstupu do klubu a původně uhrazené výše tohoto příspěvku. Na základě rozhodnutí Představenstva ALBGC může být uchazeči o členství snížena výše členského vstupního příspěvku pro jednotlivé formy členství a to v případě, kdy

 1. člen působí v klubové reprezentaci,
 2. člen dosáhne HCP menšího než 4 (platí pro Dětské členství),
 3. stane-li se mistrem klubu.

Základní podmínka pro rozhodnutí představenstva o snížení příspěvku je členství trvající minimálně 3 roky.

6. Seniorské členství

Toto členství je určeno fyzickým osobám starším 65 let. Toto členství je nepřevoditelné.

7. Firemní členství

Je členství nepřevoditelné. Platí pro firmy (fyzické i právnické osoby) a je poskytováno dle počtu získávaných členství. Opravňuje nositele tohoto členství využívat všech zařízení klubu. Firma je povinna každý rok do konce března nahlásit jména firemních členů ALBGC. Další podmínky firemního členství jsou předmětem individuálního jednání mezi ALBGC a zájemci o tato členství.

Představenstvo může stanovit další druhy či formy členství a jim náležící práva a povinnosti.

Ke všem formám řádného členství náleží klubové vstupní příspěvky, roční či jiné příspěvky, které jsou určovány představenstvem. Představenstvo může zvýhodnit členy klubu dle jejich výkonnosti, věku, případně jiných kriterií. Výši a druhy příspěvků stanovuje představenstvo pro každý kalendářní rok.
Na základě rozhodnutí představenstva může být uchazeči o členství snížena výše členského vstupního příspěvku pro jednotlivé formy členství a to v případě, vykoná-li uchazeč záslužnou činnost pro rozvoj ALBGC, podpoří-li významným způsobem činnost ALBGC, nebo i v jiných výjimečných případech.

B. Čestné členství

Představenstvo ALBGC není povinno při udělení čestného členství uvádět důvody takového rozhodnutí.

1. Čestné členství - Platinové

Platinový čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen, ale je osvobozen od placení vstupních i ročních příspěvků ALBGC. Platinové čestné členství je doživotní a nepřevoditelné.

2. Čestné členství - Zlaté

Zlatý čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen, ale je osvobozen od placení vstupních příspěvků ALBGC. Zlaté čestné členství je doživotní a nepřevoditelné.

C. Převod členství ČFO

ČFO je převoditelné mezi osobami po předchozím písemném souhlasu představenstva. Převod ČFO je možný na osobu splňující předpoklady pro vznik ČFO. Návrh na převod ČFO podává převádějící písemně představenstvu. Návrh musí obsahovat informace o nabyvateli, jeho souhlas s nabytím členství a o důvodech převodu v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit důvody k převodu členství v ALBGC a způsobilost nabyvatele členství. Rozhodnutí o převodu členství sdělí představenstvo převádějícímu i nabyvateli písemně. Toto rozhodnutí nevyžaduje žádné odůvodnění.

ČFO, která nemá vyrovnány všechny závazky vůči ALBGC, je nepřevoditelné.

Osoba, na kterou bylo členství převedeno, neplatí žádné vstupní příspěvky za přijetí do ALBGC. Podmínkou pro zahájení jednání představenstva o převodu členství je povinnosti převádějícího člena uhradit ALBGC administrativní poplatek za převod členství. Výše administrativních poplatků činí 20 % z hodnoty vstupního příspěvku pro řádné členství platného pro rok, ve kterém se převod členství má uskutečnit Při převodu členství na příbuzné v pokolení přímém činí administrativní poplatek 1000,- Kč. Představenstvo vrátí žadateli zaplacený administrativní poplatek v případě, že převod členství zamítne.

Ukončení členství

Členství v ALBGC zaniká:

 • převodem členství, vystoupením, vyloučením nebo smrtí, je-li členem fyzická osoba a vystoupením, vyloučením, likvidací, zrušením, zahájením insolvenčního řízení nebo prohlášením konkurzu, je-li členem právnická osoba.
 • Člen, který učinil nepravdivé prohlášení o bezúhonnosti, poruší stanovy ALBGC nebo předpisy a pokyny orgánů ALBGC nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči ALBGC nebo svým jednání zjevně poškozuje ALBGC, nebo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, může být rozhodnutím představenstva vyloučen. Vyloučení předchází písemné upozornění, které je zasláno členovi klubu s uvedením důvodu pro možné vyloučení z ALBGC. Rozhodnutí o vyloučení nabývá účinnosti dnem následujícím po uplynutí 14denní lhůty po odeslání rozhodnutí o vyloučení.

Ukončením členství se rozumí výmaz člena z evidence ALBGC a současně i z příslušné evidence vedené u ČGF.

Tyto podmínky členství byly schváleny členy přípravného výboru dne 12. listopadu 2008.

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji, abyste byli informováni o nejnovějších nabídkách.

Kontakty

Albatross Golf Resort
U Hřiště 162
267 16 Vysoký Újezd

Po - Pá 9:00 - 16:00

+420 311 549 510
recepce@albatross.cz