Select your language

BT Golf, s.r.o.
IČO 271 60 696
se sídlem Praha 1, Václavské nám. 815/53, PSČ 11000
zaps. v OR vedeném u MS v Praze pod sp. zn. C 100912
tel.: +420 311 549 510
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: https://albatross.cz

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nabídku a prodej golfových a dalších souvisejících služeb (dále jen „služby“) na golfovém hřišti ALBATROSS GOLF RESORT v obci Vysoký Újezd v okrese Beroun (dále jen „hřiště“), které provozuje společnost BT Golf, s.r.o., prostřednictvím on-line rezervačního systému na webových stránkách https://albatross.cz (dále jen „web“), jakož i na právní vztahy, které s nabídkou a prodejem těchto služeb souvisí. Kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o prodávajícím, je jím výše uvedená společnost BT Golf, s.r.o. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje prostřednictvím on-line rezervačního systému služby na hřišti. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Objednání služeb

 • Za závaznou objednávku služeb se považuje odeslání vyplněného on-line formuláře objednávky na webu; vyplněný on-line formulář objednávky je v takovém případě odeslán provedením platby za objednané služby prostřednictvím platební karty.
 • Za účelem usnadnění dalších objednávek je kupující oprávněn zaregistrovat se do databáze zákazníků prodávajícího. Po provedení této registrace bude kupujícímu zřízen zákaznický účet, do kterého se kupující bude moci kdykoliv přihlásit na webu pomocí uživatelského jména a hesla a bude moci nakupovat služby, aniž by při každém nákupu musel znovu zadávat do objednávky své údaje.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Odchylně od ust. § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není nabídka služeb dostupných v on-line rezervačním systému na webu návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až objednávka kupujícího.
 • Po odeslání objednávky zašle prodávající kupujícímu automatickou e-mailovou zprávu s informací o přijetí objednávky.

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 • Smlouva ohledně kupujícím objednaných služeb (dále jen „smlouva“) je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Objednávka je prodávajícím potvrzena doručením e-mailové zprávy s informací o potvrzení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 • Nepotvrdí-li prodávající objednávku ve lhůtě 2 pracovních dnů od přijetí objednávky ke zpracování, platí, že prodávající objednávku kupujícího coby návrh na uzavření kupní smlouvy odmítl.
 • Ve výjimečných případech je prodávající oprávněn následně změnit cenu objednaných služeb. Kupující však musí být s konečnou výší ceny vždy seznámen nejpozději před zahájením čerpání objednaných služeb. Pokud kupující takto změněnou cenu služeb akceptuje, je smlouva v tomto rozsahu změně nevýslovně (konkludentně) tím, že kupující začne čerpat objednané služby; pokud kupující změnu ceny odmítne, smlouva se od počátku ruší.
 • Zakopený voucher na hru je možné prodloužit za administravní poplatek Kč 500 Kč včetně DPH/ks.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • V případě, že dojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu sjednané služby v sjednaném čase v bezvadné kvalitě.
 • Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky nebo budou prodávajícímu sdělena během registrace, jsou prodávajícím považována za důvěrná. Tyto údaje jsou dle zákona chráněny proti zneužití, a pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka, a to pouze v nezbytném rozsahu.
 • Prodávající je povinen vymazat registrovaného kupujícího z databáze zákazníků, pokud o to kupující písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku též v případě, kdy kupující opakovaně neplní svůj závazek čerpat sjednané služby nebo zaplatit jejich cenu.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že není možné poskytovat sjednané služby (např. povětrnostní vlivy, jiné zásahy vyšší moci, vyhlášení nouzového stavu, přírodní katastrofa). Smluvní strany se však mohou dohodnout, že v rozsahu ostatních sjednaných služeb, které je možné poskytnout, bude smlouva splněna za původně sjednaných podmínek; k tomu postačuje forma e-mailových zpráv.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje při objednávání služeb.
 • Kupující je povinen zaplatit cenu sjednaných služeb. S cenou služeb je kupující seznámen při objednávání ještě před odesláním objednávky. Ve výjimečných případech může být kupující seznámen způsobem uvedeným v posledním odstavci článku „UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB“.
 • Zakoupením služeb prostřednictvím on-line rezervačního systému na webu nevzniká kupujícímu žádné právo na užívání ochranných známek a jiných chráněných označení hřiště či společnosti BT Golf, s.r.o., ani jejích obchodních partnerů, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou jinak.

Platební podmínky, řešení sporů

 • Kupující je povinen zaplatit objednané služby platební kartou předem při jejich objednání. Případné dodatečné platby je možné realizovat na recepci hřiště momentálně dostupnými prostředky (obvykle v hotovosti či prostřednictvím platební karty).
 • Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 4. 2020.