Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. Rozumím Pro správné fungování webu si zapněte javascript.

ALBATROSS GOLF CLUB PRAHA

Název, sídlo, cíl činnosti, doba trvání

 1. Albatross golf club Praha je sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 3. 1990, o sdružování občanů. Toto sdružení je právnickou osobou a může zřizovat organizační jednotky, zakládat jiné právní subjekty nebo se stát součástí jiných právních subjektů.
 2. Sdružení má název: ALBATROSS GOLF CLUB PRAHA. V dalším textu těchto stanov je dále užívána zkratka „ALBGC"
 3. Sídlem ALBGC je Václavské nám. 53, 11000 Praha 1.
 4. Cílem ALBGC je sdružování členů k provozování golfové hry a vytváření a zajišťování podmínek pro golfový sport a nezbytné navazující služby pro naplňování sportovních a společenských zájmů členů ALBGC.
 5. Cíl ALBGC je převážně zajišťován formou:
  1. organizování členské základny,
  2. zajišťování prostorů pro hru nájmem golfového areálu,
  3. podpory rekreačního a závodního golfu,
  4. všeobecná podpora a propagace golfového sportu ALBGC, jeho obchodních partnerů a golfového areálu v ČR i v zahraničí,
  5. pořádání vzdělávacích, tréninkových, relaxačních a rekreačních programů,
  6. vytváření podmínek pro naplnění sportovních, společenských, kulturních a hospodářských zájmů ALBGC.
 6. ALBGC je založeno na dobu neurčitou.

Druhy členství v ALBGC

 1. Základními druhy členství v ALBGC je členství řádné a čestné. Další druhy a formy členství a podmínky jejich získání je oprávněno stanovit Představenstvo ALBGC. Čestný člen má stejná práva a povinnosti, jako řádný člen, ale je osvobozen od placení vstupních nebo i ročních příspěvků ALBGC.
 2. O nabytí členství v ALBGC rozhoduje představenstvo ALBGC, a to na základě písemné žádosti uchazeče o členství s prohlášením, že nemá v evidenci Rejstříku trestů záznam pro úmyslný trestný čin (dále jen „prohlášení o bezúhonnosti"). Na uchazečovu vlastnoručně podepsanou písemnou žádost připojí podpis dva stávající členové ALBGC, kteří uchazečovo přijetí svými podpisy doporučují. Podrobný postup při nabytí členství v případě, že uchazeč nebude mít doporučení dvou stávajících členů ALBGC, stanovují v článku I „Podmínky členství ALBATROSS GOLF CLUB PRAHA".

Zánik členství a jeho přerušení

 1. Členství v ALBGC zaniká vystoupením, vyloučením nebo smrtí, je-li členem fyzická osoba a vystoupením, vyloučením, likvidací, zrušením, zahájením insolvenčního řízení nebo prohlášením konkurzu, je-li členem právnická osoba.
 2. Ze sdružení může každý člen svobodně vystoupit. Oznámení o vystoupení z ALBGC v písemné formě se doručuje představenstvu ALBGC.
 3. Představenstvo ALBGC je oprávněno člena ALBGC vyloučit, zjistí-li se, že prohlášení o jeho bezúhonnosti bylo nepravdivé, poruší-li člen stanovy ALBGC, Podmínky členství, nebo jiné předpisy vydané Představenstvem ALBGC, nebo způsobí-li svým chováním újmu na dobrém jménu ALBGC, jedná-li proti zájmům ALBGC, nebo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.
 4. Člen, jehož členství v ALBGC zaniklo, není oprávněn uplatňovat žádné nároky vůči ALBGC, zejména nemůže požadovat vrácení již zaplacených příspěvků.
 5. Členu, který nezaplatil včas jakýkoli povinný příspěvek, může představenstvo členství pozastavit do splnění této povinnosti, a to až na dobu 3 měsíců. V době pozastaveného členství není člen oprávněn hrát, účastnit se akcí ALBGC, ani se podílet na výhodách, vyplývajících z členství v ALBGC. Po marném uplynutí 3 měsíců jsou splněny podmínky pro vyloučení podle bodu 3.

Práva a povinnosti členů ALBGC

 1. Členové ALBGC mají práva a povinnosti stanovené těmito stanovami, Podmínkami členství a jinými předpisy vydanými Představenstvem ALBGC.
 2. Členové ALBGC mají právo zejména:
  1. využívat ke golfové hře zařízení, která zajišťuje ALBGC pro své členy,
  2. účastnit se sportovních a společenských akcí organizovaných ALBGC pro členy,
  3. podílet se na výhodách vyplývajících z členství v ALBGC,
  4. obracet se na orgány ALBGC se svými podněty a stížnostmi,
  5. poskytnout novým uchazečům o členství v ALBGC doporučení dle ust. § 2 odst. 2. Pokud však člen ALBGC poruší svou povinnost dle odst. 4 písm.
  6. tohoto článku a poskytne doporučení nevhodnému uchazeči, může mu být písemným rozhodnutím představenstva odebráno právo taková doporučení poskytovat.
 3. Všichni členové ALBGC jsou oprávněni se také podílet na rozhodování prostřednictvím orgánů ALBGC, navrhovat kandidáty a být voleni do orgánů ALBGC, a to u fyzických osob od 18 let. Za právnickou osobu jedná její statutární orgán, nebo zmocněný zástupce, který je oprávněn určit zaměstnance pro volbu do orgánů ALBGC.
 4. Členové ALBGC jsou zejména povinni:
  1. plnit povinnosti určené Stanovami a jinými předpisy vydanými Představenstvem ALBGC,
  2. hradit včas příspěvky ALBGC, zachovávat pravidla a etiku golfové hry, plně respektovat organizační, sportovní a technická rozhodnutí představenstva ALBGC,
  3. svým jednáním a chováním vytvářet dobré jméno ALBGC a nepoškozovat ALBGC,
  4. neomezovat práva ostatních členů ALBGC,
  5. chránit majetek ALBGC, golfové hřiště včetně vybavení a zařízení před poškozením a odcizením,
  6. poskytnout doporučení dle ust. § 2 odst. 2 jen takovým uchazečům, kteří budou schopni a ochotni v případě přijetí za člena ALBGC řádně dodržovat povinnosti dle písm. a) až e) tohoto odstavce.

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. představenstvo
 2. prezident
 3. dozorčí komise

A. Představenstvo ALBGC

 1. Představenstvo je nejvyšším orgánem ALBGC. K jeho pravomocím a úkolům patří zejména:
  1. kompletní zajištění činnosti ALBGC,
  2. správa majetku ALBGC,
  3. stanovení Podmínek členství v ALBGC včetně výše příspěvků a jiných plateb ALBGC,
  4. sestavení ročního rozpočtu a zásad hospodaření,
  5. sestavení výroční zprávy představenstva o činnosti ALBGC
  6. změna stanov,
  7. vydávání vnitřních předpisů ALBGC
  8. péče o řádný stav, provoz a rozvoj golfového hřiště, na kterém provozuje ALBGC svou činnost.

 2. První Představenstvo je tvořeno členy přípravného výboru a má tři členy. Toto první představenstvo na svém prvním zasedání zvolí prezidenta ALBGC, a to prostou většinou hlasů. Funkční období členů prvního představenstva končí okamžikem, kdy zvolený prezident jmenuje nové představenstvo.
 3. Prezident, jmenovaný prvním Představenstvem dle odst. 2, jmenuje nové tříčlenné představenstvo. Funkční období členů představenstva je pět let a začíná dnem jmenování. Opětovné jmenování je možné. Členem představenstva může být jmenována jakákoliv osoba starší 18 let.
 4. Představenstvo na svém prvním zasedání zvolí ze svých členů viceprezidenta. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomny minimálně dvě třetiny (2/3) členů. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta.
 5. Kromě smrti nebo uplynutí funkčního období, zaniká funkce člena představenstva i odvoláním nebo odstoupením. Členové představenstva mohou kdykoli písemně oznámit prezidentovi své odstoupení, přičemž toto odstoupení nabývá platnosti dnem doručení prezidentovi. Prezident je oprávněn kdykoli odvolat představenstvo nebo některého z jeho členů a jmenovat člena nového.

B. Prezident ALBGC

 1. Prezident zastupuje ALBGC v plném rozsahu a samostatně navenek.
 2. Prezident jmenuje a odvolává členy představenstva a rozhoduje o změnách stanov ALBGC.
 3. Prezident může z funkce odstoupit.

C. Dozorčí komise

 1. Dozorčí komise se skládá ze tří členů. Na základě návrhů členů ALBGC představenstvu volí a odvolává členy Dozorčí komise představenstvo. Funkční období členů Dozorčí komise je pět let a začíná dnem volby. Opětovná volba je možná. Členem Dozorčí komise může být zvolena jakákoliv osoba starší 18 let.
 2. Dozorčí komise na svém prvním zasedání zvolí předsedu. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny minimálně dvě třetiny (2/3) členů. Dozorčí komise přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
 3. Kontrolním úkolem dozorčí komise je kontrolovat hospodaření ALBGC a dodržování stanov členy a orgány ALBGC a předkládat o své činnosti zprávu představenstvu a prezidentovi ALBGC.
 4. Disciplinárním úkolem dozorčí komise je vést s členy ALBGC, kteří porušují stanovy nebo Podmínky členství v ALBGC, disciplinární řízení a předkládat představenstvu a prezidentovi ALBGC návrhy na disciplinární opatření.
 5. Dozorčí komise odpovídá za organizaci a chod sportovních soutěží ALBGC, vedení sportovně-technické evidence včetně sportovních výsledků a hráčských vyrovnání, předávání příslušných údajů a informací České golfové federaci.

Majetek a hospodaření sdružení

 1. Majetek ALBGC tvoří:
  1. členské příspěvky,
  2. výnosy ze sportovních, kulturních, společenských a ostatních akcí a aktivit,
  3. výnosy z reklamy, popř. darů.
 2. Za správu a hospodaření s majetkem ALBGC odpovídá představenstvo. Hospodaření ALBGC se řídí právními předpisy.

Zánik, sloučení a dobrovolné rozpuštění sdružení

 1. Rozhodne-li představenstvo o dobrovolném rozpuštění ALBGC, pak se provede majetkové vypořádání. Vypořádání provede představenstvo a po vyrovnání všech závazků budou nepeněžitá aktiva ALBGC zpeněžena a spolu s peněžitým zůstatkem na účtech a v pokladně rozdělena mezi členy ALBGC tak, že každému členu připadne podíl odpovídající podílu jím zaplacených příspěvků k součtu všech zaplacených příspěvků.
 2. V případě rozhodnutí představenstva o sloučení ALBGC s jiným sdružením se majetkové vypořádání neprovádí, majetek evidovaný v účetnictví ALBGC přejde v rámci sloučení na sdružení, ke kterému se ALBGC slučuje.
 3. Představenstvo ALBGC má v souladu se zákonem povinnost oznámit zánik ALBGC do 15 dnů ministerstvu vnitra ČR.
 4. Sdružení rovněž zaniká na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění podle ust. § 12, odst. 1, písm. b) zák. č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny členy přípravného výboru dne 12. listopadu 2008.

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji, abyste byli informováni o nejnovějších nabídkách.

Kontakty

Albatross Golf Resort
U Hřiště 162
267 16 Vysoký Újezd

Po - Pá 9:00 - 16:00

+420 311 549 510
recepce@albatross.cz